॥ नवग्रह स्तोत्र ॥

॥ नवग्रह स्तोत्र ॥

सायंकाळी देवासमोर दिवा लावल्यावर रामरक्षा, गणेशस्तोत्र, मारूती स्तोत्र इ. अनेकांच्या घरामध्ये म्हटली जाते. त्याप्रमाणे नवग्रहस्तोत्र म्हटल्याने सर्व ग्रहांची कृपा प्राप्त होते.

हे स्तोत्र अर्थासहित उपलब्ध झाले आहे.

१) सूर्य :-

जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् । तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम् ॥

जास्वंदीच्या फुलाप्रमाणे लाल अंगकांती असलेल्या, कश्यप ऋषींच्या वंशांत जन्मलेल्या अत्यंत तेजस्वी, अंधाराचा शत्रू, सर्व प्रकारची पापे नष्ट करणारा दिवसाच्या राजाला, सूर्याला मी नमस्कार करतो.

२) चंद्र :-

दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव-संभवम् । नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम् ॥

दही आणि शंख यांच्या तुषारांप्रमाणे शोभून दिसणारा, क्षीरसागरांतून निर्माण झालेला, भगवान शंकराच्या डोक्यावर दागिन्यांप्रमाणे शोभणारा आणि ससा धारण केलेल्या सोमाला (चंद्राला) मी नमस्कार करतो.

३) मंगळ :-

धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभम् । कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् ॥

धरणीच्या पोटांतून जन्म घेतलेल्या, विजेसारखी अंगकांती असलेल्या, हातात शक्ती हे शस्त्र धारण केलेल्या, कुमारस्वरूप अश्या त्या मंगळाला मी नमस्कार करतो.

४) बुध:-

प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम् । सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॥

अशोकाच्या फुलाप्रमाणे लाल-श्यामल रंग असलेल्या, अति रूपवान, बुद्धिवंत, सोज्वळ, सरळमार्गी, सुस्वभावी बुधाला मी नमस्कार करतो.

५) गुरू :-

देवानांच ‍ऋषीणांच गुरुं कांचनसन्निभम् । बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ॥

देवांचा आणि ऋषींचा गुरु, सोन्यासारखी अंगकांती असलेल्या, अति बुद्धिवंत, त्रिलोकांत श्रेष्ठ अशा त्या बृहस्पतीला (गुरूला) मी नमस्कार करतो.

६) शुक्र :-

हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परम् । सर्वशास्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॥

हिमकमळाच्या देठाप्रमाणे प्रभा असलेल्या, दैत्यांचा गुरु असलेल्या, सर्व शास्त्रांचे ज्ञान असलेल्या, भृगुकुळांत जन्मलेल्या शुक्राला मी नमस्कार करतो.

७) शनी :-

नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् । छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॥

निळ्यारंगाची प्रभा असलेल्या, सूर्यपुत्र, यमाचा मोठा भाऊ असलेल्या, त्या शनैश्चराला (शनीला) मी नमस्कार करतो.

८) राहू :-

अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम् । सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॥

अर्धेच शरीर धारण केलेल्या, वीर्यवान, चंद्र-सूर्याला छळणार्या, सिंहीकेपासून जन्मलेल्या त्या राहूला मी नमस्कार करतो.

९) केतु :-

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रह मस्तकम् । रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॥

पळसाच्या फुलाप्रमाणे लाल, तारका आणि ग्रहांमध्ये प्रमुख, भीती निर्माण करणार्या, रुद्राप्रमाणे तापदायक, अशा केतुला मी नमस्कार करतो.

इतिव्यासमुखोद्गीतं य: पठेत् सुसमाहित:। दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशांतिर्भविष्यति ॥

-याप्रमाणे श्रीव्यास ऋषींच्या मुखांतून निघालेले हे नवग्रह स्तोत्र जो कोणी दिवसा आणि रात्री पठण करेल त्याची सर्व विघ्ने नष्ट होतील.

नरनारि नृपाणांच भवेत् दु:स्वप्ननाशनम् । ऎश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ॥

– नर-नारी-राजा या सर्वांची दुःखे नष्ट होतील. त्यांचे ऐश्वर्य, आरोग्य आणि श्रेष्ठत्व यांची वृद्धी होईल.

ग्रहनक्षत्रजा: पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा:। ता: सर्वा: प्रशमं यान्ति व्यासोब्रूते न संशय: ॥

– ग्रह, नक्षत्र, चोर आणि अग्नी यांपासून होणारा त्रास नष्ट होईल यांत संशय नाही असे श्रीव्यास ऋषी म्हणतात.

अशा रीतीने श्रीव्यास ऋषींनी रचिलेले हे नवग्रह स्तोत्र संपूर्ण झाले.

नवग्रह स्तोत्र हे व्यास ऋषींनी रचलेले आहे. हे स्तोत्र म्हणजे नऊ ग्रहांचे नऊ मंत्रच आहेत. आपल्या आयुष्यावर नवग्रहांचा परिणाम होत असतो, असे ज्योतिषशास्त्र म्हणते.

नवग्रहांचा आपल्या जीवनावरील वाईट परिणाम नाहीसा होऊन हे नवग्रह आपल्याला अनुकूल व्हावेत म्हणून या नवग्रह स्तोत्राचा एक पाठ रोज श्रद्धेने, भक्तिभावाने व मनापासून करावा.

त्यामुळे आपली संकटे, अडचणी नाहीशा होतात व वाईट स्वप्नेही पडत नाहीत. उत्तम व निरोगी आयुष्याचा लाभ होतो. आपण धनवान व आयुष्यमान होतो.

* मंत्र शास्त्रात उच्चाराला महत्व असल्याने अधिकारी, जाणत्या व्यक्तिकडून शुय्द्ध उच्चर शिकून घेऊन नंतर पाठ करावे.

आता नवग्रहांचे नाम मंत्र, जपसंख्या, दानाच्या वस्तू कोणत्या ? हे पाहूया….

सूर्य :-

॥मंत्र – सूर्यायनम: ॥ ॥ जपसंख्या – सात हजार.॥ ॥दाने :- धातु- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- तांम्र(तांबे)॥ ॥रत्न :- माणिक॥ ॥धान्य :- गहू ।।

॥पशु :-रक्तधेनु(लाल रंगाची गाय.॥ ॥ रस :- गुळ. ॥

॥वस्त्र :- केशरीरंगाचे वस्त्र ॥ ॥पुष्प :-रक्तकमळ(लालकमळ)

चंद्र :-

॥मंत्र :- सोमायनम: ॥ ॥ जपसंख्या –अकरा हजार.॥ ॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- रौप्य(चांदी)॥ ॥रत्न :- मोती ॥ ॥धान्य :- तांदूळ ॥

॥पशु :-श्वेतवृष(सफ़ेदरंगाचा रेडा) ॥रस :- तूप ॥

॥वस्त्र :- श्वेतवस्त्र ॥ ॥पुष्प :- श्वेतपुष्प ॥

मंगळ :-

॥मंत्र:- अंगारकायनम:॥ ॥ जपसंख्या – दहा हजार.॥ ॥ दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- ताम्र(तांबे)॥ ॥रत्न :- प्रवाळ॥ ॥धान्य :- मसुर ॥

॥ पशु :-रक्तवृष(लालरंगाचा रेडा) ॥ रस :- गूळ ॥

॥वस्त्र :- रक्तवस्त्र(लालरंगाचे वस्त्र) ॥ ॥ पुष्प :-रक्तकमळ(लालकमळ)

बुध :-

॥मंत्र :- बुधायनम: ॥ ॥ जपसंख्या – चार हजार.॥ ॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥ उपधातु :- कांस्य(कासे)॥ ॥रत्न :- पाचू॥ ॥ धान्य :- मूग ॥

॥ पशु :- हत्ती ॥ ॥ रस :- तूप ॥ ॥वस्त्र :- नीलवस्त्र(निळ्यारंगाचे वस्त्र ॥

॥पुष्प:- सर्वप्रकारची फ़ुले ॥

गुरू :-

॥बृहस्पतयेनम: ॥ ॥जपसंख्या :- एकोणीस हजार. ॥

॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥ ॥ उपधातु :- कांस्य(कासे)॥

॥रत्न:- पुष्कराज ॥ ॥धान्य :- हर्बराडाळ ॥ ॥पशु :- अश्व (घोडा)॥

॥रस :- साखर ॥ ॥वस्त्र :- पीतवस्त्र(पिवळ्यारंगाचे वस्त्र)

॥पुष्प :- पीतपुष्प :- पिवळ्यारंगाचे फ़ूल. ॥

शुक्र :-

॥मंत्र-शुक्रायनम: ॥ ॥जपसंख्या :- सोळाहजार. ॥ ॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- रौप्य(चांदी)॥ ॥रत्न :- हिरा ॥ ॥धान्य :- तांदूळ ॥

॥पशु :- श्वेताश्व(सफ़ेदघोडा)॥ ॥रस :- तूप ॥

॥वस्त्र :-चित्रवस्त्र(निरनिराळ्यारंगाचे)॥ ॥पुष्प :- श्वेतपुष्प(सफ़ेद)॥

शनी :-

॥मंत्र-शनैश्चरायनम: ॥ ॥जपसंख्या :- तेवीस हजार ॥

॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥ ॥उपधातु :- लोखंड॥

॥ रत्न :-नीलमणी ॥ ॥धान्य :- उडीद ॥

॥ पशु :- म्हैस ॥ ॥ रस :- तेल ॥ ॥वस्त्र :- कृष्णवस्त्र(काळ्यारंगाचे) ॥

॥पुष्प :- कृष्णपुष्प(काळ्या/जांभळ्या रंगाचे फ़ूल ॥

राहू :-

॥ मंत्र :- राहवेनम: ॥ ॥ जपसंख्या :- अठरा हजार ॥ ॥ दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- शिसे ॥ ॥ रत्न:- गोमेद ॥ ॥धान्य :- तीळ ॥

॥पशु :- घोडा ॥ ॥ रस :- तेल ॥ ॥ वस्त्र :- नीलवस्त्र(निळ्यारंगाचे)॥

॥पुष्प :- कृष्णपुष्प(काळ्या/जांभळ्या रंगाचे फ़ूल ॥

केतु :-

॥मंत्र :- केतवेनम: ॥ ॥ जपसंख्या :- सतरा हजार. ॥ ॥दाने :- धातु :- सुवर्ण ॥

॥उपधातु :- पोलाद ॥ ॥रत्न:- लसण्या॥ ॥धान्य :- तीळ ॥

॥ पशु :- बोकड ॥ ॥ रस :- तेल ॥ ॥वस्त्र :-कृष्णवस्त्र(काळ्यारंगाचे)॥

॥ पुष्प :- राखाडी/भुरा रंग॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!